TÁRSASÁGI ÉS GAZDASÁGI JOG

Ügyvédi Irodánk multinacionális nagyvállalatoknak, közép- és kisvállalkozásoknak egyaránt nyújt jogi szolgáltatást a társasági és gazdasági jog területén. Társasági szakjogász kollégáink révén az egyes társaságok megalapításában, változásainak cégbírósági bejegyzésében csakúgy közreműködünk, mint ezen vállalatok napi működésében: igény szerint a szükséges jogi kérdések megoldásában folyamatos vagy eseti tanácsadással veszünk részt.

A társasági és gazdasági jog területén különösen az alábbi kérdésekben állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • a megfelelő cégforma kiválasztásához szükséges tanácsadás
 • társaságok alapítása, az ehhez szükséges okiratszerkesztés, az elkészített okiratok ellenjegyzése és a cégbíróság előtti elektronikus eljárás bonyolítása
 • cégmódosításhoz, változások bejegyzéséhez szükséges okiratok szerkesztése, az elkészített okiratok ellenjegyzése és a cégbíróság előtti elektronikus eljárás bonyolítása
 • üzletrész átruházással, végelszámolással, felszámolási eljárással kapcsolatos cégbírósági és egyéb ügyintézés
 • a vállalkozások üzleti működéséhez kapcsolódó tanácsadás, kereskedelmi és egyéb szerződések, megállapodások szerkesztése, üzleti tárgyalásokon való jogi támogatás
 • segítségnyújtás az adósságkezelésben, ügyvédi fizetési felszólítás megküldése, felszámolási eljárás indítása

MUNKAJOG

A munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatban Ügyvédi Irodánk munkavállalók és munkáltatók részére egyaránt nyújt tanácsadást, különösen az alábbi kérdésekben:

 • egyéni munkaszerződések, egyéb munkaviszonnyal összefüggő okiratok, illetve a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • képviselet munkajogi vitákban
 • vállalati belső szabályzatok készítése, felülvizsgálata
 • vezető tisztségviselőkkel kötendő megállapodásokkal, szervezeti és működési szabályzatokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatása, szükséges okiratok szerkesztése

KÖZBESZERZÉS

Ajánlatkérői és ajánlattevői szereplők, valamint ellenőrző szervezetek részére Ügyvédi Irodánk egyaránt nyújt közbeszerzési jogi tanácsadást. Jelenleg irodánkban két bejegyzett, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó áll az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok rendelkezésére. A közbeszerzési eljárások teljes körű ajánlatkérői lebonyolítása mellett számos ajánlattevő szakmai támogatását látjuk el a sikeres ajánlattétel érdekében. Közbeszerzési jogorvoslati eljárásokban szintén vállaljuk a teljes körű képviseletet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Az Iroda által nyújtott szolgáltatások köre az alábbiakat foglalja magában:

 • tanácsadás a közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők számára (segítséget nyújtunk a felhívás és dokumentáció előkészítése, a szerződéses feltételek kialakítása során, valamint az ajánlatok értékelésében, illetve a szerződéskötésben)
 • közbeszerzési és beszerzési szabályzatok készítése, felülvizsgálata
 • azokban az esetekben, ahol a közbeszerzési jogszabályok felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonását írják elő, szaktanácsadóként is rendelkezésre állunk
 • tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és benyújtásában az ajánlattevők számára
 • jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt
 • speciális közbeszerzési szakmai tapasztalattal rendelkezünk informatikai, egészségügyi és közszolgáltatói közbeszerzések terén, ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt.
 • JOGVITÁK ÉS PERES ÜGYEK

  Ügyfeleink részére kialakult jogvitáikról részletes jogi elemzést adunk, tanácsadás keretében javaslatot teszünk a gyors, hatékony megoldásra. Vállaljuk ügyfeleink képviseletét rendes -, valamint választott bíróságok és egyéb illetékes hatóságok előtti peres vagy nemperes eljárásokban, polgári vagy közigazgatási perekben, fizetési meghagyásos eljárásokban. Közreműködünk a követelések érvényesítésében, a polgári vagy kereskedelmi jogi viták rendezésében, egyezségkötésben.

  INGATLANJOG

  Ügyvédi Irodánk jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az alábbi területeken:

 • ingatlan tulajdonjogának átruházására (adásvétel, ajándékozás, csere) vonatkozó szerződések szerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése, földhivatali ügyintézése
 • tanácsadás közös tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekben, jogvitákban, a közös tulajdon megszüntetése vagy használati megállapodás megkötése során
 • ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • lakásokra és egyéb ingatlanokra vonatkozó bérleti és használati szerződések szerkesztése
 • ENERGETIKA

  Ügyvédi irodánk szakterületei közé tartozik az energiajog, magába foglalva a villamos energia, földgáz, távhő és a megújuló energia területeket.

  Az energiapiaci termelők, kereskedők, hálózati engedélyesek és egyéb szereplők részére egyaránt nyújtunk tanácsadást energetikai szakjogász kollégáink révén az alábbi ügytípusokban:

 • energetikai tárgyú szerződések készítése, véleményezése
 • engedélyezési eljárásokban történő tanácsadás, közreműködés, kérelmek összeállítása, képviselet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt
 • üzletszabályzat előkészítése és módosítása, az üzletszabályzat mintaszerződéseinek kidolgozása
 • energetikai pályázatokon való részvétel jogi támogatása, különösen a megújuló energiák és a hazai adottságok mellett egyre jelentősebb geotermia területén
 • energiapiaci vállalkozások jogi átvilágítása.
 • JOGI ÁTVILÁGÍTÁS

  Gazdasági társaságok teljes felvásárlása, tulajdonosváltása vagy részesedésszerzés esetén az érintett társaság jogi és gazdasági átvilágítása, a kockázatok, szerződéses rendszerek, belső struktúrák felmérése és értékelése elengedhetetlen az új tulajdonosok számára. Irodánk a tervezett akvizíciót megelőzően teljes körű jogi átvilágítást és kockázatfelmérést végez, vizsgálva az átvenni kívánt cég társasági jogi dokumentumait, szabályzatait, munkaszerződéseit, kereskedelmi és egyéb szerződéseit, dokumentumait. A vizsgálat során kiemelten kezeljük az eseteges kockázatokat, hátrányos szerződéses elemeket, javaslatot téve a szükséges változtatásokra.